Informace

Ode dne 01.05.2016 poskytujeme lékařskou péči v naší ordinaci ve spolupráci s kolegyní MUDr. Helenou Losertovou.

Dne 01.01.2015 došlo k převodu poskytovatele zdravotních služeb (ordinace lékaře pro děti a dorost) na právnickou osobu – společnost TCA s.r.o. Umístění ordinace se nezměnilo, platí i všechny kontakty, ordinační doba a rozsah služeb.

Dne 01.04.2012 vstoupila v platnost novela zákona č.48/1997 o zdravotních službách, ze které vyplývají další zejména administrativní povinnosti.

Novela zákona upravuje poskytování zdravotní péče nezletilým pacientům (což jsou pacienti do 18ti let věku). Tato pravidla daná zákonem musíme dodržovat a považujeme za nutné Vás o nich informovat.

1) S jakýmkoli zdravotním výkonem, ať již diagnostickým, preventivním (např. preventivní prohlídkou) nebo léčebným, musí být VŽDY udělen souhlas alespoň jedním rodičem. Tento souhlas nelze nahradit souhlasem další osoby (např. jiného příbuzného apod.) Nově tedy bude nutné, aby nezletilého pacienta vždy doprovázel alespoň jeden z rodičů

Souhlas – nesouhlas s poskytnutím zdravotní služby

2) Se zdravotním výkonem, který může podstatným způsobem negativně ovlivnit další zdravotní stav pacienta nebo kvalitu jeho života, tedy když výkon s sebou nese riziko poškození zdraví pacienta (např. nepovinné očkování) je třeba souhlasu obou rodičů. Zde lze akceptovat doručení písemného souhlasu jednoho rodiče druhým rodičem

Souhlas – nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb – nepovinné očkování

3) Děti od 15ti do 18ti let, které nás běžně navštěvovaly samy, musí nyní donést souhlas podepsaný zákonným zástupcem, že dítě může být ošetřováno bez rodičů. Tento souhlas se stává součástí dokumentace. Bez souhlasu nemohou být tito mladiství pacienti bez doprovodu rodičů ošetřeni ! Platí tedy, že u pacientů starších 15ti let, může jeden z rodičů udělit souhlas, na jehož základě pak budeme oprávněni poskytovat péči nezletilému již bez dalších souhlasů rodičů (tedy pokud bude tento souhlas rodičem udělen, již není třeba, aby na každou návštěvu docházel s nezletilým i rodič)

Souhlas zákonného zástupce nezletilého pacienta staršího 15ti let

4) Rodič může písemně určit oprávněnou osobu (osoby), která má právo na informace o zdravotním stavu nezletilého pacienta (prarodiče, druh, teta, sourozenec apod. např.) při doprovodu na běžné vyšetření v ordinaci

Určení osoby oprávněné dle zákona o zdravotních službách

Dále si vás dovolím informovat, že pokud nelze získat k poskytnutí zdravotních služeb, které mohou podstatným způsobem negativně ovlivnit další zdravotní stav nezletilého pacienta nebo kvalitu jeho života, souhlas obou rodičů, nebo názor nezletilého nad 14 let na poskytnutí zdravotních služeb, které mohou podstatným způsobem negativně ovlivnit další zdravotní stav nezletilého pacienta nebo kvalitu jeho života a které nelze poskytnout bez souhlasu, je v rozporu s názorem jeho zákonného zástupce jsme ze zákona povinni tuto skutečnost oznámit do 24 hodin soudu za účelem ustanovení opatrovníka.

 

Všechny souhlasy (doporučené formuláře) je nutné zakládat do zdravotní dokumentace, je tedy vyžadována jejich písemná forma.

Výjimkou jsou pouze případy neodkladné péče, nebo péče povinně poskytované přímo ze zákona (např. povinné očkování) – zde tedy není nutný souhlas rodiče.

Povinnosti uložené zákonem jsou od 01.04.2012 sankciovatelné, v případě jejich nedodržení může lékař dostat pokutu až do výše 1.000.000 Kč.

Upozorňujeme proto rodiče, že může dojít v souvislosti s naplněním nově uložených povinností k prodloužení čekací doby.

LSP – zajišťuje ošetření akutních stavů mimo pravidelné ordinační hodiny lékaře

Dětská pohotovost 588 444 634 (ve všední dny 15:00-22:00, víkendy a svátky 07:00-19:00)
588 444 434 (ve všední dny 22:00-07:00, víkendy a svátky 19:00-07:00)
Urgentní příjem      588 442 653
Oční pohotovost     588 442 817
Pohotovost ORL     588 442 827
Zubní pohotovost    588 444 560
Non-stop lékárna    588 442 604
RZP – akutní stavy ohrožení života – tel. 155

Další zajímavé odkazy

Dětská pohotovost www.detska-pohotovost.cz
Praktický průvodce moderních rodičů www.babyonline.cz
Dětský lékař www.detskylekar.cz
Dětská výživa www.1000dni.cz
Dětská klinika FN Olomouc www.detskaklinika.fnol.cz
Toxikologické středisko Praha www.tis-cz.cz
Zdravotnický portál www.medicina.cz
Česká lékařská komora www.lkcr.cz
Česká stomatologická komora www.dent.cz
Česká lékárnická komora www.lekarnici.cz
Ministerstvo zdravotnictví www.mzcr.cz
Očkování při cestě do zahraničí www.szu.cz
Vakcíny www.vakciny.net
Očkování www.naockujse.cz
Meningokoky www.meningokoky.cz
Český červený kříž www.cervenykriz.eu